swallow_tailed_kite African Swallow-Tailed Kite, Garango, Burkina Faso